Wednesday, 29 August 2012

Penggunaan Internet dalam Kalangan murid, Memudahkan @ Menyusahkan?


Kewujudan internet d negara ini bermula apabila Rangkaian Komputer Malaysia (Rangkom) diwujudkan pada tahun 1987. Sungguhpun demikian, MIMOS yang ditubuhkan pada tahun 1985 telah memainkan peranan penting dalam merealisasikan perkhidmatan internet kerana projek RangKom terbesar menjadi projek “Joint Advanced Research Integrated Network” atau dikenali sebagai rangkaian bersepadu “JARING” pada taun 1991. Projek ini mempromosikan pertukaran maklumat dan pembangunan pangkalan data melalui capaian internet dengan kos yang tidak membebankan.
Internet merupakan salah satu penyalur pelbagai sumber maklumat kepada rangkaian komputer di seluruh dunia. Komputer dan pendidikan tidak dapat dipisahkan lagi dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi telah membawa perubahan kepada gaya hidup masyarakat sedunia. Internet dianggap sebagai lautan data dan sumber. “Masyarakat yang hidup dalam zaman Internet dikenali masyarakat “ubiquitous” iaitu masyarakat yang saling berhubung di mana-mana di dunia dengan menggunakan gabungan komunikasi berkelajuan tinggi dan nanoteknologi”. (Utusan Malaysia, 2001). Negara yang menguasai bidang Internet dan teknologi maklumat ini bakal menerajui pembangunan masa depan. Sebagaimana ucapan mantan Perdana Menteri, Dato’ Seri Dr. Mahathir (2001),

“Masyarakat yang menguasai maklumat akan menguasai dunia. Maklumat adalah aset strategic bagi pembangunan sesebuah negara. Negara yang bermaklumat boleh mempengaruhi dunia dan mempunyai daya saing yang tinggi untuk mengatasi cabaran dan mengusai pasaran dunia.”
Dengan perkembangan pesat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) kini, paradigma yang usang seperti pendekatan menyogok ilmu dan membuat latihan dari buku kerja semata-mata perlu dianjak ke paradigma yang menuntut kepada pembelajaran secara global yang boleh dilaksanakan di mana sahaja.
Sistem pendidikan di Negara kita telah berkembang pesat dengan penggunaan komputer sebagai alat bantu mengajar menggantikan sistem tradisional yang berpusatkan guru. Kemudahan teknologi seperti teknologi Internet diwujudkan sebagai cabang dalam menjayakan proses pengajaran dan pembelajaran bestari. Walau bagaimanapun penyediaan bahan rujukan dan pengajaran adalah bergantung kepada kemampuan guru-guru menguasai dan mempunyai kemahiran dalam mengendalikan komputer khususnya dalam pencarian bahan menerusi Internet sesuai dengan perkembangan yang melanda sistem pendidikan di Malaysia. Kerajaan menyedari bahawa penggunaan Internet dalam pendidikan membawa banyak manfaat, persoalannya, sejauh mana penggunaan Internet telah diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan komputer semakin menjadi penting kepada manusia hari ini. Oleh itu,pengetahuan asas mengenai komputer dan Internet merupakan keperluan dalam dunia globalisasi. Di negara-negara maju, komputer juga telah digunakan dalam pelbagai bidang seperti industri, perdagangan dan penyelidikan. Dalam bidang pendidikan juga peranannya di harap dapat meningkatkan tahap pendidikan.
Internet dapat diaplikasikan dalam pendidikan melalui aktiviti-aktiviti samada dalam tugasan harian atau yang melibatkan proses P&P. Menurut Majlis Teknologi Maklumat Kebangsaan Malaysia (MTMK) melaporkan terdapat 10 juta pengguna internet dijangkakan pada tahun 2003. Terdapat pertambahan empat kali ganda atau pertambahan 400 peratus daripada 1.6 juta pada tahun 1998 kepada 6.5 juta pada tahun 2001 Berita Harian, 14 Jun 2002). Ini menunjukkan penggunaan internet ini diaplikasikan dalam kehidupan seharian dan dalam pendidikan di Malaysia.
Bagi Negara barat aplikasi internet telah lama berkembang seawal tahun 2001. Kemunculan aplikasi teknologi dan aplikasi internet dalam Realiti Maya (Virtual Reality) telah berkembang masuk ke Malaysia. Kewujudan tuisyen secara realiti maya serta soal jawab mengundang inpak negatif dan positif kepada dunia pendidikan Negara.
Realiti maya (VR) adalah satu istilah yang digunakan terhadap persekitaran simulasi komputer yang boleh meniru kehadiran fizikal di tempat-tempat di dunia sebenar, serta di dunia khayalan. Kebanyakan semasa persekitaran realiti maya terutamanya pengalaman visual, dipaparkan sama ada di skrin komputer atau melalui khas memaparkan stereoskopik, tetapi sesetengah simulasi memasukkan mai dalambentuk maklumat deria tambahan, seperti bunyi melalui pembesar suara. Realiti maya meliputi persekitaran komunikasi jauh yang menyediakan kehadiran maya pengguna dengan konsep telepresence dan telexistence atau artifak maya (VA) sama ada melalui penggunaan standard peranti input seperti papan kekunci dan tetikus. Aplikasi ini menggunakan internet untuk disalurkan atau penambahbaikan program semula.
Aplikasi realiti maya dan internet adalah berkait rapat. Pengguna boleh mewakikan diri dalam bentuk avatar yang di wakilkan kepada diri sendiri. Pengguna boleh wewujudkan kelas dan terdiri daripada beberapa pelajar untuk berkomunikasi dan mewujudkan interaksi pengajaran dan pembelajaran. Ternyata dunia canggih hari ini hanya perlu berada di hujung jari.

No comments:

Post a Comment